Skal Bio - BIO certificaat

IFS Food Higher Level

Van produceren tot het verpakken van voedingssupplementen. Snel, efficiënt en met maatwerk.
Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden PharVit Pack B.V.

Art. 1 Toepasselijkheid

PharVit Pack B.V. is contract manufacturer, gespecialiseerd in het produceren en verpakken van
voedingssupplementen zoals vitaminen en mineralen.

In het hiernavolgende wordt PharVit Pack B.V. als “opdrachtnemer” en haar wederpartij als “opdrachtgever” omschreven.

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheid verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte anders staat vermeld. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij in de offerte anders staat vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de wederpartij heeft bereikt en uit deze acceptatie moet blijken dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van de gelding van zijn eigen voorwaarden voor wat betreft de overeenkomst.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht geeft met deze afwijking in de offerte in te stemmen.

Art. 2 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Art. 3 Instructies

Opdrachtgever dient aan de opdrachtnemer duidelijke instructies te geven. Een fout in de uitvoering van de opdracht als gevolg van een onduidelijke of voor meerdere uitleg vatbare instructie blijft voor risico van de opdrachtgever en ontslaat opdrachtnemer van de verplichting tot herstel of schadevergoeding.

Art. 4 Transportrisico

Opdrachtnemer kan in overleg met opdrachtgever transport regelen waarbij de factuur altijd rechtstreeks aan opdrachtgever gestuurd wordt. Levering geschiedt altijd af fabriek. Schade tijdens transport, ook gedurende het lossen, laden en tijdelijk opslaan door transporteur, zijn voor risico van de opdrachtgever.

Art. 5 Opslagrisico

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor goederen die opgeslagen liggen op haar bedrijfsterrein c.q. in haar gebouwen.

Deze goederen zijn niet verzekerd. Wij adviseren onze klanten om een verzekering af te sluiten voor tijdelijke opslag van hun goederen bij PharVit Pack B.V.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet
gerechtigd goederen aan opdrachtnemer ter bewerking of verpakking aan te bieden, die gevaar inhouden, zoals goederen die brand explosiegevaar inhouden, verdovende middelen, aan bederf onderhevige zaken of producten die de gezondheid kunnen schaden. Indien opdrachtgever handelt in strijd met dit beding is opdrachtnemer gerechtigd op kosten van de opdrachtgever, de gevaarlijke goederen terstond terug te leveren, dan wel anderszins van haar bedrijfsterrein te verwijderen. Bij overtreding van dit beding zal opdrachtgever alle schade moeten vergoeden die hieruit voortvloeit.

Art. 6 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal een redelijke zorg in acht nemen m.b.t. de door opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde zaken.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de door opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde zaken, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Ingeval van foutieve uitvoering van de opdracht beperken de rechten van de opdrachtgever zich tot het recht op herstel, voor zover herstel redelijkerwijs mogelijk is, door opdrachtnemer, elk recht op schadevergoeding is daarbij uitgesloten inclusief gevolgschade.
 3. Indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gemelde aansprakelijkheidsbeperking onaanvaardbaar is, beperkt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer zich maximaal tot de factuurwaarde van de aan haar gegeven opdracht ter zake van de bewerking van de beschadigde zaak dan wel foutief uitgevoerde order.
 4. De opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de bedrijfsschade van de opdrachtgever.
 5. Voor een fout of tekortkoming van de door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 6. Voor zover opdrachtnemer wegens een fout of tekortkoming van een door haar ingeschakelde derde een vordering heeft, zal opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever deze vordering overdragen aan opdrachtgever.
 7. Van opdrachtgever wordt verwacht dat zij haar producten, geproduceerd of verpakt door opdrachtnemer, controleert bij binnenkomst goederen zodat eventuele recalls of claims voorkomen kunnen worden.
 8. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het eindproduct, geproduceerd of verpakt door opdrachtnemer.
 9. Van elk verwerkt product zal 1 monster 12 maanden worden bewaard.
 10. Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een mogelijk verlies aan grondstoffen tijdens het productieproces.
 11. Opdrachtgever erkent en aanvaard dat er +/- 10% afwijking mag zijn van het streefgewicht. Opdrachtnemer zal haar uiterste inspanning doen om beneden de 10% uit te komen. Opdrachtnemer kan dan ook in deze geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 12. Chemische, fysische en microbiologische eigenschappen van de door opdrachtgever aangeleverde grondstoffen, ingrediënten en hulpstoffen is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De Opdrachtgever mag geen grondstoffen, ingrediënten of hulpstoffen aanleveren waarvan bekend is of waarvan redelijke wijs mag worden aangenomen dat zij verontreinigd zijn met parasieten, pathogene micro-organismen of toxische substanties en daarmee ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. Alle afwijkingen hierop die van invloed kunnen zijn op het proces of product dienen vooraf schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan opdrachtnemer.

Art. 7 Prijswijzigingen

Opdrachtnemer heeft het recht haar prijzen voor levering van producten en diensten naar redelijkheid te verhogen indien stijging van kosten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval zal opdrachtnemer de te berekenen prijsverhoging tijdig melden aan opdrachtgever.

Art. 8 Levertijden

De door opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden bij benadering, een overschrijding van levertijd zal nimmer recht geven op enige schadevergoeding.

Art. 9 Overmacht

 1. De hiervoor genoemde levertijd wordt in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke de opdrachtnemer is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen t.g.v. brand, waterschade of overstroming, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle omstandigheden en oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer ontstaan.

Art. 10 Reclames

 1. Reclames over de naar opvatting van de opdrachtgever onjuiste uitvoering van de opdracht dienen onmiddellijk bij aflevering door opdrachtgever worden gedaan. Opdrachtgever dient daartoe bij in ontvangst nemen van de producten deze nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken. Als in ontvangst name geldt het moment dat de producten het bedrijf van opdrachtnemer verlaten.
 2. Reclames over de opdrachtgever gestelde onvolkomenheden of onjuistheden, die zodanig zijn dat de deze bij de keuring van de producten op het moment van ontvangst name, redelijkerwijs niet kunnen worden ontdekt, kunnen nog schriftelijk worden gedaan binnen een termijn van 5 dagen na in ontvangstneming van de producten.

Art. 11 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling geschiedt per overboeking op een door ons op factuur aangegeven banknummer.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, in gebreke te zijn geacht en zal een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien er sprake is van; een niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt gevraagd, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er op de bezittingen van de opdrachtgever conservator of executoriaal beslag wordt gelegd, de opdrachtgever komt te overlijden, voor zover dit een consument betreft, er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle schade hieruit voortvloeiend.
 7. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

Artikel 12 Annulering

Annulering van een order door de opdrachtgever wordt alleen geaccepteerd indien hij de kosten verbonden aan de reeds verrichtte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze voorbereidingen slechts van voorbereidende aard. Onder kosten valt ook inkoop van reeds bestelde producten die voor de order nodig werden geacht. Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde producten kunnen nimmer worden geannuleerd.

Artikel 13 Retentierecht

Indien opdrachtgever een van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer niet naar behoren uitvoert, heeft opdrachtnemer zonder meer recht afgifte van de onder haar berusting zijnde zaken op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog naar behoren presteert. Een dergelijk retentierecht komt de opdrachtnemer ook toe indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling ter zake van werkzaamheden die opdrachtnemer in het verleden voor opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 14 Vervaltermijn

Elke gerechtelijke vordering van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervalt indien deze vordering niet binnen 1 maand na aflevering van de goederen aan opdrachtgever is ingesteld, dat wil zeggen aanhangig gemaakt bij het bevoegde gerecht.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is in beginsel het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen geschillen in verband met deze overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel locatie Almelo, onverminderd het recht om van een door deze rechter te wijzen vonnis hoger beroep in te stellen.

Artikel 17 Vertaling

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze Voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

Aldus vastgelegd bij de Kamer van Koophandel

nl_NLNederlands